Ens trobem al despatx la problemàtica de clients que com a propietaris de pisos a Barcelona, en la confiança que el seu inquilí destina l’habitatge a l’ús convingut de llar familiar, de sobte reben notificació d’expedient sancionador incoat per l’Ajuntament de Barcelona, on  se’ls responsabilitza solidàriament amb el gestor de l’habitatge d’ús turístic de “prestar o exercir activitats o serveis turístics sense habilitació” fet constitutiu d’una infracció molt greu tipificada a l’article 89.a de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de Turisme de Catalunya, que pot ser sancionada amb multes de 30.001 a 600.000 €.

Tot s’origina arrel de la inspecció que fa l’Ajuntament dels portals web on localitza l’habitatge en qüestió i la possibilitat de reservar-lo  per un període inferior a 31 dies de manera reiterada i amb una contraprestació econòmica.

Feina tindrà el propietari no responsable d’aquesta activitat, per a convèncer a l’Ajuntament de la seva manca de responsabilitat i diligència deguda en l’arrendament de l’habitatge per aconseguir que se li arxivi l’expedient, doncs, haurà d’acreditar no tant sols haver requerit el cessament de l’activitat, sinó també la interposició de demanda judicial de resolució contractual per incompliment contractual.

Per tant, els propietaris que lloguen habitatges cal que per prudència facin constar en els contractes d’arrendament la prohibició expressa de l’ús turístic, i segons l’emplaçament de l’habitatge, anar fent un control del mateix, i  a la mínima sospita de l’ús il·legal actuar en conseqüència.

Leave a Reply