Una recent sentència de l’Audiència de Lleida, analitza la responsabilitat objectiva del posseïdor de l’animal, sense que calgui que concorri cap mena de culpa o negligència seva.

En el cas d’autos, va quedar acreditat que malgrat sigui cert que el gos no es va llançar contra el menor ni el va mossegar, si va quedar acreditat  que el gos estava sense lligar i es va aproximar al nen, el que va ser suficient per espantar-lo i fer-lo caure.

La sentencia condemna al posseïdor de l’animal a una indemnització económica, tot aclarint que deixaria de ser responsable només si concorregués un supòsit de força major, o que hagi culpa exclusiva de la víctima, ni tan sols el cas fortuït impediria el naixement de la seva responsabilitat,  amb el ben entès que la càrrega de la prova correspon al posseïdor de l’animal.

Es fa referencia al Tribunal Suprem, que al respecte diu:  “La jurisprudencia ha destacado el carácter objetivo de esta responsabilidad, basada en el riesgo consustancial a la tenencia o a la utilización en propio provecho de los animales, la cual exige tan sólo una casualidad material, estableciendo la presunción de culpabilidad del poseedor del animal o de quien se sirve del mismo por su mera tenencia o utilización, con la única exoneración de los casos de fuerza mayor o de culpa del perjudicado.”

Leave a Reply