En el supòsit que un tercer que actuï de forma particular avali personalment el contracte d’arrendament d’un habitatge, el propietari queda obligat (subjecte passiu)  al pagament de l’Impost de Transmissions Patrimonials (I.T.P.) al tipus impositiu de l’1% sobre la quantitat avalada (base imposable).

Els avals bancaris no estan subjectes a I.T.P.

L’arrendatari d’habitatge, continua pagant per I.T.P. el 0,5% calculat sobre la totalitat de la renda del període de durada del contracte. En aquest supòsit, el propietari és responsable subsidiari del pagament.

Leave a Reply