El DOGC de 3 d’agost ha publicat la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic.

Es pretent que Catalunya esdevingui un país capdavanter en la investigació i aplicació de noves tecnologies, i reduir la dependència energètica de recursos energètics externs. Estableix que les administracions públiques han de gravar les actuacions que fan augmentar les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, i han d’incentivar fiscalment les actuacions que afavoreixen la reducció. Com a especialitat pel sector immobiliari, la Disposició Transitòria tercera, diu que les sol·licituds de llicència d’edificis nous i d’edificis existents sotmesos a una gran rehabilitació han d’incloure un disseny que compleixi els requisits corresponents a un edifici de consum d’energia gairebé nul a partir de l’1 de gener de 2020 si són de titularitat privada i a partir de l’1 de gener de 2018 si són de titularitat pública, ara l’Administració té sis mesos per establir aquests requisits.

Leave a Reply